สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2017
อัพเดท21/09/2017
ผู้เข้าชม119
แสดงหน้า183
ปฎิทิน
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
AdsOne.com

 มก.ผลิตตำราเรียนศาสตร์แห่งพระราชา

อ่าน 17 | ตอบ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งผลิตหนังสือศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อใช้สอนนิสิตมก. และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งประชาชนที่สนใจ ขณะที่”ธานินทร์ “องคมนตรี แนะนำระบบสหกรณ์มาช่วยขับเคลี่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.33 น.
วันนี้( 19 ก.ย.)ผศ.ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)วิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือศาสตร์แห่งพระราชา ของ มก. เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ คณะทำงานฯได้เชิญศ.(พิเศษ)ธานินทร์  กรัยวิเชียร  องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 นายปกรณ์ สัตยวณิช  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)และนายสมบูรณ์ วงศ์กาด  รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร.  มาช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหนังสือดังกล่าว  ซึ่งท่านองคมนตรี ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญมากในการจัดทำหนังสือ โดยแนะนำว่ามหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรช่วยกันขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำเรื่องสหกรณ์เข้ามาช่วยในการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน เพราะสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพึ่งตนเองได้ต่อไปในอนาคต  ดังเห็นได้จากสหกรณ์หลายแห่งในประเทศไทยประสบความสำเร็จ
ผศ.ดร.พัทธนันท์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือฉบับนี้  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการนำหลักการดังกล่าวไปพัฒนาในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการน้อมนำหลักการดังกล่าวไปสู่การครองตน ครองคนและครองงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยถ่ายทอดความรู้ของพระองค์ท่านที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ และการมีพระราชดำริต่างๆ จนทำให้เกิดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชาวไทยเพื่อมุ่งสู่การพึ่งตนเองได้ต่อไป ที่สำคัญมก.ม วิสัยทัศน์คือมุ่งมั่นสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความอยู่ดีกินดีของชาติ  ดังนั้นหนังสือดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นตำราเรียนให้แก่นิสิตของมก.และมหาวิทยาลัยต่าง ๆที่สนใจ  ส่วนประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือฉบับนี้ เพื่อนำใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ด้วย ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/599127
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :